Home » Оқу-әдістемелік материалдар

Оқу-әдістемелік материалдар

Ықшамсабақ өткізуді ұйымдастыру

Ықшамсабақ дегеніміз не? Ықшамсабақ – мұғалімдердің тәжірибесін жетілдіру мақсатында оларға қолдау көрсету әдісі. Мұғалімдер әдетте бес-алты адамнан тұратын шағын топтарда сабақ немесе сабақтың бір бөлігін өткізу үшін бірге жұмыс істейді. Топтағы әр мұғалім кезек-кезегімен мұғалім рөлін атқарып, «сабақ» өткізеді. Басқа мұғалімдер оқушы рөлін ойнайды. Мұғалімдер сабақтарды видеоға жазып алып, өзін-өзі бағамдауды таңдауы мүмкін немесе шағын топта қадағалаушыны немесе қадағалаушыларды тағайындап, ...

Толығырақ »

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы тілді коммуникативтік тәсіл негізінде оқыту мәселелері

Білім беру бaғдaрлaмaсын реформaлaудың aлғышaрттaры, оның ішінде қaзaқ тілі пәні бойыншa білім беру мaзмұнының жaңaртылуы ҚР Президентінің 2011 жылғы 29 мaусымдaғы «Қaзaқстaн Республикaсындa тілдерді дaмыту мен қолдaнудың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн мемлекеттік бaғдaрлaмaсы турaлы» № 110 Жaрлығынa сәйкес қолғa aлынғaн болaтын. Бұл бaғдaрлaмaның негізгі қaғидaты – коммуникaтивтік тәсіл aрқылы оқушының тіл турaлы, ұлттық және жaһaндық мәдениеттің мaңызы турaлы түсінігін кеңейте отырып, ...

Толығырақ »

Рaқымжaн Отaрбaев шығaрмaшылығындaғы ирония көрінісі

Ирония в творчестве Рахымжана Отарбаева The irony in the works of Rakhymzhan Otarbayev Аннотация. Мақалада ирония туралы түсінік, оның белгілері ғылыми тұрғыда сараланып, жазушы Р.Отарбаевтың шығармаларына тән ирония көріністері талданған. Түйін сөздер: Р.Отарбаев, әңгіме, шығармашылық, образ, ирония. Аннотация. В статье анализируется признаки иронии, и проявление иронии в сочинениях писателя Р.Отарбаева. Ключевые слова: Р.Отарбаев, рассказ, образ, творчество, ирония. Annotation. The article ...

Толығырақ »

Ағылшын тілі сабағында ойын технологиясын қолдану

  «Ересек адамдардың ісі, жұмысы,қызметі сияқты ойын да бала өмірінде маңызды болып саналады. Бала ойында қандай болса, өскенде жұмыста да сондай адам болады». А.С. Макаренко   Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 5 қазан 2018 жылғы Қазақстан халқына жолдауын  «Жастар жылы» – деп атады. Олай болса, оқушыны ағылшын пәніне қызығушылығын тудырып дамытуды және жемістің нәтижесін көруді мақсат тұтқан әрбір мұғалім жолдауға жедел ...

Толығырақ »

Бастауыш сыныпта оқытудың жаңа технологияларын қолданудың тиімділігі

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы ...

Толығырақ »

Әл Фараби «Қашықтасың туған жер», «Тіршілікте құрыштай бол төзімді»

 Сабақ негізделген оқу мақсаттары 6.2.2.1 – әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру; 6.3.3.1 -әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау; Сабақ нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Екінші ұстаз ретіндегі мүмкіншілігін таныту, идеялық-эстетикалық мәнін ашу, логикалық ойларын дамытады.Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Әбу Насыр Әл Фараби өмірі мен шығармашылығы туралы білімдерін кеңейту- «Қашықтасың туған жер» , «Тіршілікте құрыштай ...

Толығырақ »

Ойнай білмеген, ойлай да білмейді

  (Халық даналығынан) «Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер» -деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай білім беру жүйесіндегі бүгінгі өмірдің талабы сабақ өткізудің жаңа әдістері мен ақпараттандырылған оқыту технологияларын пайдалану. Бұл мақсатқа жетудің бірден-бір жолы оқытудың тиімді жолдары мен түрлерін іздестіру. Сондықтан да оқытудың жаңа түрлерін күнделікті сабақта қолданып, жоғары нәтижеге жету – мұғалімнің міндеті. Менің ...

Толығырақ »