Home » Оқу-әдістемелік материалдар (page 2)

Оқу-әдістемелік материалдар

Функция графигін АКТ арқылы бейнелеу

 Білім жүйесіндегі жаңаша өзгерістер, соңғы уақытта оқытудың тиімді жолдары қарастырылып, ұстаздардың жаңа модельдегі оқыту жүйесіне көшуі, әлемдік деңгейде роболан және робототехника бойынша нанотехнологияның дамуы білім беруде АКТ-ны оқытудың бір ажырамас бөлшегі ретінде пайдалануды талап етеді. Ендігі сұрақ біз практикада осы АКТ-ны қалай қолданамыз деген бағытта қойылатыны анық. Теориялық білімді практикамен ұштастыра білу асқан шеберлікті талап етеді. Ендеше осы тұрғыда аз ...

Толығырақ »

Заман талабы — қашықтықтан оқыту

Бүгінгі күні мемлекет, қоғам, ата-аналар білім сапасына ерекше талаптар қояды. Білім беру жүйесінің негізі болып табылатын мектепке дейінгі білім беру Қазақстан Республикасының кішкентай азаматтарын тәрбиелеу, оқыту және дамыту бойынша негізгі мемлекеттік міндеттерді орындауға тиіс. Мұны білім беру жүйесін түбегейлі жаңартуға, жаңа педагогикалық ойлаумен педагогті қалыптастыруға бағытталған бірқатар мемлекеттік құжаттар куәландырады. Қазақ қоғамындағы қазіргі заманғы өзгерістер ұйымдастырушылық жағынан болсын, және сондай-ақ ...

Толығырақ »

«ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН» ФОРМАТЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының ажырамас құрамдас бөлігі – білім беру саласындағы цифрландыру процесі. Сандық технологиялар, биотехнологиялар, коммуникациялық желілерді дамыту білім беру кеңістігін ұйымдастыру және тұлғаны дамыту үшін үлкен мүмкіндіктер береді. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (АКТ) қазіргі заманғы балабақшаның білім беру кеңістігін кеңейтуге мүмкіндік беретін  құрал. АКТ оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту ...

Толығырақ »

Ықшамсабақ өткізуді ұйымдастыру

Ықшамсабақ дегеніміз не? Ықшамсабақ – мұғалімдердің тәжірибесін жетілдіру мақсатында оларға қолдау көрсету әдісі. Мұғалімдер әдетте бес-алты адамнан тұратын шағын топтарда сабақ немесе сабақтың бір бөлігін өткізу үшін бірге жұмыс істейді. Топтағы әр мұғалім кезек-кезегімен мұғалім рөлін атқарып, «сабақ» өткізеді. Басқа мұғалімдер оқушы рөлін ойнайды. Мұғалімдер сабақтарды видеоға жазып алып, өзін-өзі бағамдауды таңдауы мүмкін немесе шағын топта қадағалаушыны немесе қадағалаушыларды тағайындап, ...

Толығырақ »

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы тілді коммуникативтік тәсіл негізінде оқыту мәселелері

Білім беру бaғдaрлaмaсын реформaлaудың aлғышaрттaры, оның ішінде қaзaқ тілі пәні бойыншa білім беру мaзмұнының жaңaртылуы ҚР Президентінің 2011 жылғы 29 мaусымдaғы «Қaзaқстaн Республикaсындa тілдерді дaмыту мен қолдaнудың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн мемлекеттік бaғдaрлaмaсы турaлы» № 110 Жaрлығынa сәйкес қолғa aлынғaн болaтын. Бұл бaғдaрлaмaның негізгі қaғидaты — коммуникaтивтік тәсіл aрқылы оқушының тіл турaлы, ұлттық және жaһaндық мәдениеттің мaңызы турaлы түсінігін кеңейте отырып, ...

Толығырақ »

Рaқымжaн Отaрбaев шығaрмaшылығындaғы ирония көрінісі

Ирония в творчестве Рахымжана Отарбаева The irony in the works of Rakhymzhan Otarbayev Аннотация. Мақалада ирония туралы түсінік, оның белгілері ғылыми тұрғыда сараланып, жазушы Р.Отарбаевтың шығармаларына тән ирония көріністері талданған. Түйін сөздер: Р.Отарбаев, әңгіме, шығармашылық, образ, ирония. Аннотация. В статье анализируется признаки иронии, и проявление иронии в сочинениях писателя Р.Отарбаева. Ключевые слова: Р.Отарбаев, рассказ, образ, творчество, ирония. Annotation. The article ...

Толығырақ »