Home » Оқу-әдістемелік материалдар (page 3)

Оқу-әдістемелік материалдар

ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДА БЕЙІНДІК ОҚЫТУДЫ ДАМЫТУ

Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық және бейінділік.  Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруда бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта ...

Толығырақ »

Критериалды бағалаудың білім сапасына әсері

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне,  даму бағытына тікелей байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ...

Толығырақ »

М.Әуезовтің көркем образ жасаудағы шеберлігі

Ұлы суреткер М.Әуезов шығармаларының тағылымы  таусылмас қазына екені белгілі. Осы ретте М.Әуезовтің «Қилы заман» повесі жайында айтылар ойдың көп болмағы да осыдан. 1927 жылы М.Әуезов Қарқара жәрмеңкесінде: «Көп қорлық көрген ел екен. Қарсылық білдірдің деп жазықсыз атып, шауыпты, соны жазайын деп жүрмін» деген. М.Әуезовтің бұл жүрекжарды сөзі С.Қожамқұловтың «Ереуіл төбе» атты естелігінде бар. М.Әуезов тарихтың осы бір қыртысы мол, қалтарысты ...

Толығырақ »

Мeктeп жacынa дeйiнгi кeзeңнiң бaлa өмipіндeгi мaңыздылығы

Мeктeпкe дeйiнгi кeзeң бaлa өмipiндeгi eң мaңызды кeзeңдepдiң бipi. Дәл ocы кeздe бaлa aйнaлacын тaнып, қopшaғaн opтacымeн қapым- қaтынac жacaй бacтaйды. Мeктeпкe дeйiнгi кeзeңдeгi тәpбиe – aдaм қaлыптacтыpудың aлғaшқa бacпaлдaғы. Бұл бaлaның әcepлeнгeн eлiктeгiш, oйлaуды, cөйлeудi мeңгepумeн бipгe aлғaш peт бөтeн opтaғa бeйiмдeлумeн cипaттaлaтын кeзeң. Мeктeп жacынa дeйiнгi тәpбиeнi нeгiзi 5 жacқa дeйiн қoлдaнaды. «Бec жacқa дeйiнгi жүpгiзiлгeн бapлық тәpбиe ...

Толығырақ »

Өтпелі тақырыптар негізінде білім беру процесін тиімді іске асыруға жағдайлар

Білім беру процесін өтпелі тақырыптар негізінде ұйымдастыру Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын іске асыруға бағытталған. Білім беру процесін тиімді іске асыру жағдайлары: -әр балаға мүмкіндіктерін және қабілеттерін неғұрлым толықтай ашуға жағдай жасау. 1)Заттық-дамытушы ортаны ұйымдастыру келесі ұстанымдарға сәйкес болуы тиіс: жаңа құралдар мен өзгерістер енгізуге ашық жəне икемді болуы; тартымды, ақпаратқа бай, қызметі алуан ...

Толығырақ »

Туристік өлкетанудың маңызы

«Рухани жаңғыру» Елбасының Қазақстан халықтарының рухани құндылықтарын дамытуға арналған бағдарламалық мақаласы. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 6 арнайы жобадан тұрады. Соның бірі «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» және «Туған жер». Жоба Қазақстанның мәдени-географиялық белдігіне қатысты танымдық білімге сүйене отырып, ішкі және сыртқы туризмді дамытуға көмектеседі. Осыған орай биыл мектептерде өлкетану курсы енгізіліп отыр. Оқушыларға өз республикамыздың жерін, тау-тасын, суын, құнарлы топырағын, өсімдігін, жануарлар ...

Толығырақ »

Lesson Study-ді жаратылыстану пәндерінде бірлесіп қолданудың артықшылығы

Қазіргі заманда Lesson study әлемге танымал педагогикалық тәсілдердің бірі. XX-шы ғасырда Жапониядағы мұғалімдер Lesson study-ды көп уақыт тәжірибеде қолданған. Ал 1999 жылдан бастап Жапониядан «Оқудағы олқылықтар» (Teaching gap) кітабы жарыққа шыққан соң бұл тәсіл туралы бүкіл әлемнің басқа мемлекеттеріндегі мұғалімдер де танысып, сабақтарында қолданыла бастады. Lesson Study мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтеруде, білімін жетілдіруде, тәжірибе алмасуда өте тиімді зерттеу сабағы болып ...

Толығырақ »

Developing reading skills of learners with specialeducational needs

All teachers are short of time but including learners with SENs in your class should not involve a lot of extra planning. It will involve planning for different learning styles, thinking about the interests and strengths of your learners, including some variations of task type and careful presentation of the work. However, this type of planning will improve the learning ...

Толығырақ »

Алиакпарова Мөлдір Бейбітқызы

Шетелдік білім беру саласында 9-11 сынып оқушыларының өзіндік жұмыс ұйымдастыру арқылы ізденіс және шығармашылық дағдысын дамыту                                                    Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Заман ағысына сай ...

Толығырақ »